Πεμ01242019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ11:39:38 PM

Back Βρίσκεστε εδώ: ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΠΕΥΚΗ Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης και καθορισμός παραγωγικών τάξεων που θα συμμετέχουν σ΄ αυτή

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης και καθορισμός παραγωγικών τάξεων που θα συμμετέχουν σ΄ αυτή

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Πάνω στο ….. θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το γεγονός ότι  σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 50 του Ν. 1566/85, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος ή Δημοτικός Σύμβουλος.

Επίσης  σύμφωνα με την παρ.1ε του άρθρου 50 του Ν.1566/85, ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων όπου υπάρχουν, των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να ορίσει τον Πρόεδρο και τις παραγωγικές τάξεις που θα συμμετέχουν στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης,  για τη διετία 201… - 202….

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά ώστε μαζί με τους εκπροσώπους που θα οριστούν από τις  αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς με απόφαση Δημάρχου, να συγκροτηθεί η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

Η Θητεία του Προέδρου και των μελών  της, σύμφωνα με την αριθ. Δ4/86/87 απόφαση  του ΥΠΕΠΘ, είναι διετής.

Παρακαλώ το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τη σχετική νομοθεσία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  1. Ορίζει ως Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης για την διετία 201… - 202…,  τ..ν Δημοτικό Σύμβουλο κ. ……………….., με αναπληρωτή τ.. …………………………..

  2. Ορίζει ότι θα συμμετέχουν με εκπροσώπους τους στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας , για την διετία 201… -202…, οι παρακάτω παραγωγικές τάξεις:

α)……………..  β) ………………….,

οι  οποίοι μαζί με τους εκπροσώπους που θα ορίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς με απόφαση Δημάρχου, θα συγκροτήσουν τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης για τη χρονική περίοδο 201… -202...

 

Εισήγηση

Ράπτη Βαρβάρα

Γραμματέας Δημοτικής Επιτροπής

Παιδείας