Πεμ02212019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ08:04:11 PM

Τελευταία Νέα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Eρώτηση που καταθέσαμε στην ΥΔΟΜ Αμαρουσίου σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε οικόπεδο της οδού Μεσογείων.

Στο οικόπεδο αυτό που έχει ενοικιαστεί από το Δήμο και χρησιμοποιείται ως χώρος προσωρινής αποθήκευσης-μεταφόρτωσης απορριμμάτων εκδηλώθηκε πυρκαϊά με αποτέλεσμα την επιβάρυνση της υγείας των κατοίκων  της περιοχής από τις αναθυμιάσεις και την έντονη δυσοσμία. 

Προς την ΥΔΟΜ  Αμαρουσίου

Κοιν:   Αντιδ. Πολεοδομίας, κ. Κ. Ρώτα

Αντιδ. Καθαριότητας, κ. Β. Κόκκαλη

             Πρ. Δημοτικού Συμβουλίου κ. Π. Βραχνό

Θέμα:  Οικόπεδο στη θέση Σωρός για ανάγκες  Δήμου Αμαρουσίου. Χρήσεις Γης

Ο Δήμος Αμαρουσίου με την απόφαση 381/2015 της Οικονομικής Επιτροπής ενοικίασε οικόπεδο έκτασης 13,2 στρεμμάτων στην περιοχή Σωρός για τις ανάγκες των Δ/σεων Περιβάλλοντος και Καθαριότητας-Ανακύκλωσης του Δήμου. Ειδικότερα το οικόπεδο αυτό ευρίσκεται επί της οδού Μεσογείων 116 μεταξύ των οδών Μεσογείων και Ωκεανιδών.

Ο χώρος αυτός χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση ογκωδών και βαρέων αντικειμένων, κλαριών και κορμών δένδρων, μπάζων που αποθέτουν οι δημότες στους κοινόχρηστους χώρους και συλλέγονται από το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας με υπηρεσιακά οχήματα. Σε ορισμένες  περιπτώσεις τα ανωτέρω αντικείμενα είναι αναμεμιγμένα με αστικού τύπου απορρίμματα.

Κατά καιρούς σε περιόδους απεργιών ή κλεισίματος του ΧΥΤΑ Φυλής, ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιείται και για προσωρινή αποθήκευση-μεταφόρτωση αστικών απορριμμάτων.

Σύμφωνα με  δηλώσεις του Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. Β. Κόκκαλη σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, στο χώρο αυτό γίνεται προσωρινή αποθήκευση, στη συνέχεια  διαλογή των ανωτέρω απορριμμάτων ανά κατηγορία και μεταφόρτωση σε φορτηγά που ανήκουν σε υπεργολάβο  και στον οποίο έχει ανατεθεί από το Δήμο η μεταφορά τους σε αδειοδοτημένους χώρους απόρριψης.

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν στο συγκεκριμένο χώρο επιτρέπονται από τις κείμενες διατάξεις οι ανωτέρω χρήσεις, δηλαδή προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση στερεών αποβλήτων-σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων, ή πλέον  αναλυτικά:

  • Εκφόρτωση και προσωρινή αποθήκευση ογκωδών αντικειμένων, κλαδιών, κορμών, μπάζων αναμεμιγμένων ή μη με απορρίμματα αστικού τύπου

  • Εκφόρτωση και προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων αστικού τύπου

  • Διαλογή των ανωτέρω απορριμμάτων με χρήση μηχανημάτων έργου ανά είδος και μεταφόρτωση  σε φορτηγά αυτοκίνητα

  • Εγκαταστάσεις υγιεινής για την εξυπηρέτηση του προσωπικού

  • Εγκαταστάσεις φύλαξης εργαλείων προσωπικού και υλικών για συντήρηση αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου

  • Στάθμευση και ελαφρά συντήρηση φορτηγών αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου

Επίσης παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν έχετε προβεί στις κατά νόμο προβλεπόμενες ενέργειες μετά την κοινοποίηση προς την Υπηρεσία σας της διοικητικής πράξης της Δ/σης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής με αρ. Πρωτ. 59674-15/3/2016, σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στο ανωτέρω οικόπεδο, και αν ναι να μας κοινοποιήσετε τα σχετικά έγγραφα.

Για την παράταξη ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Ο επικεφαλής

Λευτέρης Μαγιάκης

Δημοτικός Σύμβουλος Αμαρουσίου