Πεμ02212019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ08:04:11 PM

Τελευταία Νέα

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 21 Ιουνίου 2018. Πέμπτη και ώρα 19:00

Καλείστε να προσέλθετε στην 10η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 21 του μηνός Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 10ης /21.6.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  • Επικύρωση πρακτικών   22ης & 23ης Τακτικής  Συνεδρίασης έτους 2017.

Θέμα 1ο: Κάλυψη οργανικών θέσεων από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και απασχολήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2008 έως 31.12.2010, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 21 παρ. του ν. 3584/2007

Θέμα 2ο: Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού επί αίτησης Τ.  Μ. για την καταβολή οφειλόμενης αποζημιώσεως προς το Δήμο με τιμή μονάδας βάσει της ισχύουσας αντικειμενικής τιμής.(Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)

Θέμα 3ο: Έγκριση  ή μη εξώδικου συμβιβασμού επί  αίτησης Ν. Ο. για την καταβολή οφειλόμενης αποζημιώσεως προς το Δήμο με τιμή μονάδας βάσει της ισχύουσας αντικειμενικής τιμής.(Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)

Θέμα 4ο: 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018(Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής).

Θέμα 5ο:  Πρόταση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πεντέλης, ως προς την κατανομή της χρηματοδότησης από πόρους ΚΑΠ έτους 2018

Θέμα 6ο: Μετονομασία οδού Μαρίας Λούη σε οδό Σίφνου

Θέμα 7ο: Έγκριση ετήσιας παράτασης σύμβασης για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας έτους 2018

Θέμα 8ο: Αποδοχή ποσών και είσπραξη τους από ΑΦΕΚ (Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) από τις πρώην κοινωφελείς επιχειρήσεις του πρώην Δήμου Μελισσίων

Θέμα 9ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, ύψους 423,16€

Θέμα 10ο: Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας έτους 2012 λόγω οίκοθεν εξόφλησής του

Θέμα 11ο: Διαγραφή χρεώσεων από πράξη επιβολής εισφοράς σε χρήμα και επαναβεβαίωση με νέα στοιχεία σύμφωνα με την διορθωτική πράξη

Θέμα 12ο: Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας έτους 2012

Θέμα 13ο: Επιχορήγηση Συλλόγου Νέας Πεντέλης « Η Αγία Παρασκευή»

Θέμα 14ο:Επιχορήγηση Ένωσης Ποντίων Μελισσίων Αττικής

Θέμα 15ο:Επιχορήγηση Σωματείου « Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Μελισσίων»