Πεμ02212019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ08:04:11 PM

Τελευταία Νέα

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης την Τρίτη στις 10 Ιουλίου 2018 και ώρα 18:00

Καλείστε να προσέλθετε στην 11η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 10 του μηνός Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 11ης /10.7.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  • Επικύρωση πρακτικών   24ης & 25ης Τακτικής  Συνεδρίασης έτους 2017.

Θέμα 1ο: Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ( Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Πεντέλης κατά το σχολικό έτος 2018 - 19

Θέμα 2ο: Παραλαβή Μελέτης «Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης Εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως Δήμου Μελισσίων για καθορισμό – τροποποίηση χρήσεων γης σε εφαρμογή του νέου Γ.Π.Σ.» Α.Μ. 35/2008 (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Θέμα 3ο: Κοπή ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο της οδού Κορυτσάς 9 (έναντι) της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης  (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Θέμα 4ο: Μη κοπή ενός (1) δένδρου (ευκαλύπτου) στο πεζοδρόμιο της οδού Βυζαντίου 45  (δίπλα) της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Θέμα 5ο: Κοπή ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο της οδού Ερμού 6Α της  Δ.Κ. Μελισσίων (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Θέμα 6ο:  Ορισμός μελών επιτροπών έτους 2018

Θέμα 7ο: Αντικατάσταση τακτικού μέλους επιτροπής έτους 2018

Θέμα 8ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών

Θέμα 9ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών

Θέμα 10ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και συγκρότηση επιτροπής, για την προσωρινή και οριστική επιτροπή παραλαβής έργου του Δήμου Πεντέλης, σύμφωνα με το Ν. 4257/14- ΦΕΚ Α 93/14-4-2014, άρθρο 61.

Θέμα 11ο: Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διάνοιξη της ανώνυμης οδού ανατολικά του Ο.Τ.Γ294 της 3ης γειτονιάς της Δ. Κ. Μελισσίων και ανακατασκευή της οδού Λεβιδίου της Δ. Κ. Μελισσίων» - Α.Μ. 8/2016 Τ.Υ.

Θέμα 12ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Κατασκευή τμήματος αγωγού αποχ/σης ακαθάρτων επί της οδού Φειδίου στη Δ.Κ. Μελισσίων»

Θέμα 13ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Έργα υποδομής 3ης4ης Γειτονιάς Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης» Α.Μ. 40/2012 Τ.Υ.

Θέμα 14ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης έτους 2015 και ανακατασκευή τμήματος αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων» Α.Μ. 1/2015 Τ.Υ.

Θέμα 15ο: Ορθή επανάληψη της με αρ.172/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με  ΘΕΜΑ : Καθορισμός αντικειμένου, διάρκεια και περιοχή εντός της οποίας θα παραχθεί η εργασία συλλογής και μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων κλπ για δύο έτη ( 2018-2019) λόγω αδυναμίας εκτέλεσής της από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, διότι δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό (ίδια μέσα Ν.3979/2011 άρθρο 61 παρ.1) καθώς και έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ).

Θέμα 16ο: Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ 201/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 17ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού συνολικού ύψους 24.263,46 €.

Θέμα 18ο: Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας οικοπέδου, ετών  2011 και 2012 λόγω ύπαρξης ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου και οίκοθεν εξόφλησης

Θέμα 19ο: Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας έτους 2011 λόγω οίκοθεν εξόφλησής  του.

Θέμα 20ο: Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας έτους 2012 λόγω επαναϋπολογισμού και οίκοθεν εξόφλησής  του

Θέμα 21ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, ύψους 111,50€.

Θέμα 22ο: Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, λόγω εξάντλησης συντελεστή δόμησης.

Θέμα 23ο: Επιχορήγηση Αθλητικού Ομίλου «Ζωή»  

Θέμα 24ο: Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2018 του Ν.Π. «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης»

Θέμα 25ο : Κέντρα Διά Βίου Μάθησης ( ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση – Ορισμός εκπροσώπων Κέντρων Κοινότητας